1- مهندس وایمكس برای نگهداری و تعمیرات سایت های وایمكس آشنا با تكنولوژی سامسونگ با حداقل 3 سال سابقه كار مفید و تایید شده

2- دكل كار وایمكس با حداقل 3 سال سابقه كار مفید تایید شده مسلط به تكنولوژی سامسونگ